VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Hồ Khước - Người họ Hồ đã có mặt tại Hà Tĩnh từ hai thiên niên kỷ trước

Hồ Khước - Người họ Hồ đã có mặt tại Hà Tĩnh từ hai thiên niên kỷ trước

06-02-2023 | 19:00
Trên địa bàn Hà Tĩnh đã có một Danh nhân Họ Hồ tên tuổi lừng lẫy từ hai Thiên niên kỷ trước, một Tiến sỹ từ thuở những Triều đại ban đầu dựng nước, có đền thờ từ nhiều thế kỷ nay, tiếc rằng chúng ta vẫn chưa làm đủ những điều cần làm để tôn vinh Ngài và làm rạng danh thêm mảnh đất Hà Tĩnh văn vật. Ngay chính những người Họ Hồ cũng biến rất ít về Ngài.