VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


KHOA HỌC TÂM LINH

'Những ngôi mộ biết nói'

'Những ngôi mộ biết nói'

06-02-2023 | 19:00
Qua sáu (6) cuộc tìm kiếm những ngôi mộ của các nhân vật lịch sử, tôi xin trình bày với độc giả của baotonvanhoa.vn về trải nghiệm tâm linh của bản thân, nhân Hội thảo khoa học toàn quốc: “Họ Hồ Hà Tĩnh trong dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc”.